JAUNUMI

124749

Inovatīvs rīks izglītībā: Melānijas Vanagas muzeja virtuālā ekspozīcija ”ESI PATS!”
16.10.2014


 Virtuālās ekspozīcijas mērķi:
*vairot jaunās paaudzes izpratni par padomju okupāciju, iedzīvotāju deportācijām, indivīda un varas attiecībām totalitārā režīma apstākļos;
*vērst uzmanību uz vispārcilvēciskām vērtībām, kas palīdz veidot un saglabāt sevi; 
*mazināt vienaldzību pret pagātnes nozīmi šodienā un mudināt Latvijas sabiedrību domāt par vēstures notikumiem, kuru sekas jūtam joprojām;
*vairot izpratni par totalitāro režīmu noziedzīgo, represīvo dabu, tādējādi sekmējot taisnīgumu Latvijas sabiedrībā;
kopt un vairot sociālo atmiņu.

Uzdevumi:
*atklāt piecu Latvijas iedzīvotāju padomju represiju pieredzi, kas ietverta laika nogrieznī no 1940. līdz 1957.gadam;
*radīt iespēju jaunajai paaudzei “satikties” un identificēties ar paaudzi, kurai ir nepastarpināta padomju varas represiju pieredze; 
*ekspozīcijas apmeklētājos rosināt empātiju.

Galvenās mērķauditorija ir bērni, pusaudži un jaunieši ekspozīcijas varoņiem atbilstošā vecumā - no 6 līdz 25 gadiem.

Ekspozīcija ir pieejama ikvienam interesentam bez maksas tās virtuālajā mājvietā- www.esipats.lv

Lai sasniegtu galveno mērķauditoriju, ir izveidota ekspozīcijā balstīta muzejpedagoģiskā pakete, kas ietver pedagogu radītus mācību stundu; materiālus vēstures (9.un12.kl.), sociālo zinību (5.kl), audzināšanas (6.-8.kl.), ģeogrāfijas (9.kl.) un vizuālās mākslas (5.-12.kl.) mācību stundām Latvijas skolās. Katras mācību stundas materiāla kodols ir mācību stundas plāns, kuru papildina prezentāciju un izdales materiāli, kā arī darba lapas skolēniem. Sociālo zinību, audzināšanas un ģeogrāfijas mācību stundu materiāli veidoti pēc Humānās pedagoģijas principiem. Materiāli pieejami bez maksas www.esipats.lv/p/skolam 

Mācību materiālu veidotāji:
Valentīna Voiciša, Sintija Soboļeva – Humānās pedagoģijas praktizētājas, praktizējošas pedagoģes Latvijas skolās.
Oskars Kaulēns, Bruno Bahs un Edgars Bajaruns - izglītības programmas „Iespējamā misija” absolventi, praktizējoši pedagogi Latvijas skolās.
Ekspozīcijas veidotāji:
Elīna Kalniņa – kultūrvēstures pētniece un mantojuma interpretācijas speciāliste;
Zintis Butāns – diplomēts arhitekts, multimediju mākslinieks;
Bruno Aščuks – kino jomas teorētiķis un praktiķis;
Mārtiņš Roķis – skaņu mākslinieks/ dizainers;
SIA „TRIOTONE Studio” datormākslinieki;
Monta Apsāne, Kārlis Caune un Rolands Briedis – Latvijas Mākslas Akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļas 4.kursa studenti;
Arta Kalniņa - Latvijas Mākslas Akadēmijas Glezniecības nodaļas 4.kursa studente;
Jānis Caune – programmētājs.

Ekspozīcijas izveidē izmantotie avoti:
M.Vanagas autobiogrāfiskais darbs “Veļupes krastā” un personīgais arhīvs; M.Vanagas muzeja video intervijas ar “Veļupes krastā” varoņiem; Latvijas valsts kinofotofono dokumentu arhīva, Latvijas valsts vēstures arhīva, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja, Latvijas Okupācijas muzeja, Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja, Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja materiāli, Ilmāra Blumerga gleznas no autobiogrāfiskā, padomju represijām veltītā cikla „Visu laiku snieg”, kā arī fotogrāfijas no Andra Eglīša, Intas Krišjānes, Ilgas Alksnes, Ivara Kārkliņa un Ilmāra Blumberga ģimeņu albūmiem.

Svarīgas atziņas, kas apliecina ekspozīcijā skarto tēmu aktualitāti:
“Ir gandrīz neiespējami izprast mūsdienu Latviju, ja mēs nezinām, kāda tā bijusi 20. gadsimtā.“ /Liverpūles muzeja apvienības vadītājs, Deivids Flemings/
„Morāles audzināšana ir spēcīgs ierocis cīņā pret ļaunumu.” / Prof. Phil. Maija Kūle/
“Vēsture ir tīrības, brīvības un drošības izjūta.” /Melānija Vanaga/

Ekspozīcijas autores komentārs:
„Būt pašam un nepazaudēt sevi ir indivīda dzīves virsuzdevums, kuru mācāmies apzināties un īstenot dzīves skolā. Virtuālā ekspozīcija „ESI PATS!” vēsta par bērnu, pusaudžu un jauniešu represiju pieredzi. Katra ekspozīcijas varoņa stāsts atklāj pieredzi, kurā izdevās saglabāt sevi, un tāpēc ir nozīmīgs mantojums ikvienam no mums, kas dzīvojam šodienas Latvijā un saistām savu nākotni ar Latvijas rītdienu. Ekspozīcija tiecas pievērst uzmanību cilvēka vērtībai un aicina aizdomāties par cilvēka un totalitārās varas attiecībām, kā arī apzināties savas iespējas demokrātiskā valstī.”

Kontakti:
Elīna Kalniņa – virtuālās ekspozīcijas „ESI PATS!” autore un izveides koordinatore /elina.cesis@gmail.com /mob. tel.:25445433
Ingrīda Lāce – Melānijas Vangas muzeja vadītāja, Amatas pamatskolas skolotāja /ingrida_l@inbox.lv

 


      Atpakaļ