Kas ir Radošuma pils? 

Organizācija, kura  apvieno dažādu nozaru cilvēkus, lai rastu, iedzīvinātu un mācītu pieejas, kuras veido personību un uz izaugsmi vērstu vidi Latvijas izglītības iestādēs.

Ko mēs darām?

Dalāmies ar praksē un teorijā balstītām pieredzēm, kuras veicina personīgus un profesionālus  veiksmes stāstus cilvēka dzīvē, sniedzot atbalstu gan mācot, gan iedvesmojot un motivējot darīt radoši un inovatīvi. 

Mūsu redzējums:

Izaugsmi veicina sadarbība, sadarbība veicina izaugsmi!

Mūsu vērtības:

  • Radošums,
  • Atbildība,
  • Mērķtiecība,
  • Dzīvesspēks.  

TAGAD…

“Radošuma pils” apvieno cilvēkus, kuri paši nepārtraukti mācās, iepazīst aktualitātes un novitātes pedagoģijā un izaugsmes psiholoģijā, lai īstenotu mūžizglītību dažādām mērķauditorijām. Mūsu mācībās apvienojas teorētiskās atziņas un labā prakse, kura atklāj konkrētus paņēmienus, kurus kursu dalībnieki var izmantot savā personīgajā izaugsmē un profesionālajā darbībā. 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas tiek  realizētas gan klātienē, gan tiešsaistē platformā Zoom, un ir iespēja mācībām pieteikties gan individuāli, gan kolektīvi pieteikties uz atvērtajām programmām, kā arī varam īstenot apmācības konkrētai izglītības iestādei, apzinot organizācijas individuālās vajadzības izaugsmei. 

“Radošuma pils” lektori veido un īsteno karjeras attīstības programmas izglītojamajiem, piedalās konferencēs un semināros par aktuālām tēmām, un, veidojot profesionālās kompetences pilnveides kursus, tiek izstrādātas programmas ne tikai par metodēm un paņēmieniem, lai īstenotu efektīvu mācību procesu, bet arī par audzināšanas darbu, personīgo līderību, dzīvesspēku, kvalitatīvu laika plānošanu, jēgpilnu mērķu nospraušanu un ieradumu veidošanu raksturizglītības un pilsoniskās izglītības īstenošanā. Apzinoties, cik nozīmīga ir katra izglītības darbinieka motivācija, mēs, mācību un vasaras nometņu laikā, lielu uzmanību pievēršam kursu dalībnieku iedvesmošanai un labbūtības celšanai.

“Radošuma pils” sadarbojas ar Latvijas pilsētu un novadu izglītības pārvaldēm, VISC (Valsts izglītības satura centrs), RIIMC (Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs), Starptautisko kouču federāciju, kā arī lektori, iesaistoties dažādos aktuālos Valsts projektos, veido individuālu sadarbību ar nozīmīgām organizācijām, piemēram “Skola 2030”, IKVD projektā “PuMPuRS” un izglītības kvalitātes vērtēšanā .

Nozīmīgas ir ikgadējās pedagogu un iestāžu vadītāju mācības, kuras tiek īstenotas augustā viesu namā “Zivtiņi”   https://www.facebook.com/zivtini

Nometnes atbalsta uzņēmums XTM  https://xtmbygg.com/lv/LĪDZ ŠIM...


  • Izstrādātas profesionālās kompetences pilnveides programmas visiem izglītības posmiem, kuru tematika atbilst kompetenču pieejai.Realizētas Valsts izglītības satura centra ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” programmas.„Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā  izglītības nozarē, grāmatvedības jomā”Izveidota koučinga pieeja izglītībā, kura ir aktuāla gan pedagogiem, gan iestāžu vadītājiem.No 2015. gada notiek ikvasaras ( augusta)  mācību un iedvesmas nometnes izglītības darbiniekiem gan pedagogiem, gan iestāžu vadītājiemTOREIZ…

2009.gadā tika izveidota “Radošuma pils” ar mērķi atbalstīt radošuma attīstību un aktualizēt tā pielietošanu dažādās dzīves jomās. Ideju grupas "Radošuma pils" dibinātāji:


  • Jānis Ošlejs, uzņēmējs;
  • Valdis Tilgalis, komunikācijas eksperts; 
  • Andris Morozovs, uzņēmējs; 
  • Ivars Skrebelis, uzņēmējs;
  • Roberts Dlohi, uzņēmējs.


"Radošuma pils" dibinātāju vīzija : 

organizācija kļūst par radošās domāšanas atbalsta un veicināšanas centru  Latvijā, kuras misija  ir sekmēt Latvijas labklājību, veicinot radošu domāšanu un inovācijas.


Ar ideju grupas dalību tika īstenoti projekti: „Radošās domāšanas attīstība Latvijā”, Edvarda de Bono vizīte Latvijā, Britu padomes Radošuma nedēļa, kā arī vairākas konferences un diskusijas par radošo domāšanu un inovācijām izglītībā.

 Vērienīgs darbs tika ieguldīts mācību programmas izstrādē, kur darba grupa sagatavoja metodisko materiālu, kas balstīts uz Edvarda de Bono domāšanas metodēm, izskaidro domāšanas pamatprincipus, aptverot gan kritisko un analītisko, gan radošo domāšanu. Sagatavotais materiāls ietver plašu dažādu metožu un vingrinājumu klāstu, ar kuru palīdzību iespējams strukturēt domāšanas procesu, novērst neauglīgus konfliktus, radīt jaunas idejas. Labāk zināmā no programmā iekļautajām metodēm ir Edvarda de Bono Sešu domāšanas cepuru metode.

Balstoties uz šo materiālu, grāmatas autora brālis Pīters de Bono viesojās Latvijā un vienu nedēļu ilgā seminārā sagatavoja 12 trenerus. Treneru grupa, kura veidojās, apvienojot pāros profesionālus biznesa trenerus un pieredzējušus pedagogus, vairāku mācību semināru laikā nodeva zināšanas par domāšanas metodēm projektā iesaistītajiem Latvijas skolotājiem. 

“Radošuma pils” ir šīs idejas autors un projekta „Radošās domāšanas attīstība Latvijā” koordinators. Daudzās Latvijas skolās tika realizēts fakultatīvais mācību priekšmets “Radošā domāšana”, kuru pasniedza 7. un 10. klašu skolēniem, kuri vēlāk varēja  pielietot iegūtās zināšanas, gan pierādot sevi uzņēmējdarbībā vai kādā citā tautsaimniecības sektorā, gan izmantojot tās jebkurā citā dzīves jomā. Šo ieceri nebūtu bijis iespējams īstenot bez plaša atbalstītāju un sadarbības partneru atbalsta: „Sorosa fonds Latvija” ir projektu ir atbalstījis, piešķirot granta finansējumu; „Junior Achievement Latvija” – iesaistot viskompetentākos pedagogus, koordinē metodiskās paraugprogrammas izstrādi; LR Izglītības un zinātnes ministrija un „Apgāds Zvaigzne ABC” ir ieguldījuši savu kompetenci un darbu, un, pateicoties daudzu citu sniegtajam atbalstam, pirmo reizi Latvijā skolēniem ir iespēja metodiski attīstīt radošo domāšanu un uzņēmējspēju.