JAUNUMI

124743

Veiksmes rokasgrāmata pedagogam, jeb kā "pieslēgties" 21.gs. skolēnam
Apskatīt komentārus (0)


06.06.2014


Skolotāji Latvijā atzīst, ka viena no lielākajām problēmām viņu darbā ir skolēnu motivācijas trūkums. Visbiežāk situācija tiek skaidrota ar apmācāmo neieinteresētību un nevēlēšanos mācīties. Taču šāds skaidrojums ne tikai nerisina problēmu, bet vairumā gadījumu arī neatbilst patiesībai. Pētījumi liecina, ka bērni un jaunieši mūsdienās ir dedzīgi un zinātkāri, taču viņu dzīves uztvere un vērtību sistēma prasa dziļāku izpratni un jaunas pieejas mācību procesā. Viens no biežākajiem pārpratumiem rodas tādēļ, ka skolotāji vēl joprojām izmanto mācīšanas un sadarbības formas, kuras tika uzskatītas par produktīvām pagājušajā gadsimtā, taču mūsdienu bērnus šādi paņēmieni vairāk atgrūž, nekā rada vēlmi darboties. 21.gadsimta skolēni pretojas, ja viņu smadzenes tiek uzskatītas par tukšiem trauciņiem, kuros skolotājs salej saturu. Nepieciešamību pēc uzlabotas mācību pieejas kļūst arvien aktuālāka, attīstoties tehnoloģiskajām un izklaides industrijām, kad skolas mācībām kā nodarbei ir jāiztur arvien smagāka konkurence Skolotāja spēja atrast jaunus veidus, kā aizraut skolēnus un motivēt viņus aktīvi līdzdarboties mācību procesā – tas mūsdienās kļūst par īstu izaicinājumu un pārbaudījumu skolotāja profesionalitātei. Pieaug nepieciešamība pēc metodiskiem līdzekļiem, kas palīdzētu skolotājiem risināt šīs problēmas īsā laikā. Šobrīd latviešu valodā nav metodisku materiālu, kas iepazīstinātu skolotājus ar mūsdienīgākām iespējām mācību procesa organizēšanā, t.sk., skolēnu motivēšanas jautājumiem. Projekta autoru skatījumā koučinga pieeja mācību procesam ietver šādu metožu kopumu. Līdz šim koučings Latvijā vairāk izmantots biznesa vidē, taču pasaulē šīs metodes ar panākumiem pielieto arī skolās. 2013.gadā pilotprojekta veidā tika uzsākta sadarbība ar vairākām Latvijas skolām, kura laikā skolotāji apguva un trenējās koučinga izmantošanā skolas situācijās. Skolotāji atzīst, ka jaunā pieeja palīdz gan pašiem personiski, gan veicina pozitīvu sadarbību ar skolēniem. Skolotāju entuziasms un vēlme darboties rosināja autoru grupu darbu turpināt un attīstīt. Radošuma Pils autoru grupa Ievas Kimontes vadībā jau uzsākusi darbu metodiska materiāla izstrādē – rokasgrāmata un darba lapu krājums skolotājiem „Skolēnu motivēšana un atbildības veicināšana, izmantojot koučinga pieeju”, kurā ietvertas mūsdienu pasaulē atzītas un pārbaudītas metodes, kā izmantot koučinga iespējas skolotāja darbā. Materiālā ir koncentrēts prakses apraksts, doti daudz praktisku paņēmienu, kas - skolotāju ērtībai un laika taupīšanai – iestrādāti darba lapās. Projekta mērķi un uzdevumi Materiāla ilgtermiņa mērķis ir dot ieguldījumu izglītības kvalitātes uzlabošanai Latvijā, veicināt bērnu un jauniešu motivāciju mācīties un darboties efektīvi un radoši. Radoša darbība ražošanā, uzņēmējdarbībā un citās jomās ir inovāciju pamats, kas ir sevišķi būtisks Latvija labklājībā un konkurētspējā. Īstermiņa mērķi: - dot skolotājiem ērti izmantojamu praktisku mācību materiālu, kas palīdz mainīt uztveri un domāšanu saistībā ar skolēnu motivēšanu un iesaisti mācību procesā; - iepazīstināt skolotājus ar mūsdienīgām metodēm, kā veicināt skolēnu motivāciju, vēlmi līdzdarboties un uzņemties atbildību; - dot iespēju iepazīties ar to Latvijas skolotāju pozitīvo pieredzi, kas jau sekmīgi izmanto koučinga paņēmienus savā darbā un skolotāju izstrādātām metodēm sadarbības veicināšanā; - dot metodes, kas palīdz analizēt individuālos un kolektīvos procesus, kā arī palīdz apzināties un rast sevī un citos esošos iekšējos resursus tālākai zināšanu un prasmju attīstībai; - raisīt skolēnu motivāciju mācīties, darboties radoši un uzņemties atbildību. Darbības programma Materiāla sagatavošana no šī brīža ir paredzēta 3 posmos: 1. Informācijas apkopošana, melnraksta sagatavošana (2014.gada aprīlis, maijs, jūnijs). 2. Materiāla nodošana pilotprojekta skolotājiem izvērtēšanai un uzlabošanai (jūlijs). 3. Materiāla rediģēšana un nodošana izdevējiem (jūlijs, augusts). Paredzamie rezultāti 1. Skolotāji: - iegūst praktisku un ērti izmantojamu mācību materiālu, - apgūst mūsdienu prasībām atbilstošas un produktīvas sadarbības, klases vadības un motivēšanas formas, - apgūst prasmes analizēt situāciju mūsdienu izpratnē, - vairo interesi par jaunākajām sadarbības metodēm ar skolēniem. 2. Bērni un jaunieši: - rosināta skolēnu iekšējā motivācija mācīties un līdzdarboties, attīstīties, - aug interese par mācību procesu un saturu - kā vērtīgu informācijas un pieredzes ieguves veidu, - kopā ar skolotāju apgūst pašizaugsmes iemaņas (savu spēju izvērtēšana, mērķu noteikšanas un sasniegšanas metodes). 3.Skola: - materiāls atbalsta izaugsmi un radošumu veicinošu vidi, kas ļauj attīstīties ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem, - tiek likti pamati efektīvai komunikācijai sākumā starp skolotāju un klasi, kas pārņemami arī citos komunikācijas līmeņos skolā. Izglītības efektivitāte ietekmē visas valsts attīstību. Projekta īstenotāji • Ieva Kimonte – autoru grupas vadītāja - projekta Radošuma Pils direktore, psiholoģe, organizāciju efektivitātes, inovāciju, komunikācijas un indivīdu personības attīstības trenere; • Jānis Ošlejs – eksperts - inovatīvs uzņēmējs, ekonomists, SLO biedrības „Domāts-darīts” dibinātājs; • Edīte Baušķeniece – projekta vadītāja - latviešu valodas un literatūras skolotāja ar ilggadīgu pieredzi skolēnu radošuma un iniciatīvas veicināšanā un inovatīvu izglītības projektu vadībā; • 24 autoru grupas dalībnieki, skolotāji un skolu vadītāji no vairākām Latvijas pilsētām, kas iesaistīti viedokļu un metožu apkopošanā, satura izvērtēšanā (materiāla izstrādes pirmajā un otrajā posmā); • ICF Latvijas nodaļas kouči – eksperti, konsultanti saistībā ar saturu par koučingu un ārvalstu pieredzi darbā ar koučinga metodēm (organizācijās un skolā). Mērķauditorija 1. Tiešā projekta auditorija ir skolotāji un skolēni (metodes ir pielietojamas visās skolēnu vecuma grupās). 2. Realizējot projekta mērķus, tiek pozitīvi ietekmēti arī skolēnu vecāki un skolas kolektīvs. 3. Iespēja iesaistīties un izmantot izstrādāto materiālu ir visiem, kas interesējas par izglītības kvalitātes uzlabošanu Latvijā. Cenu politika - piedāvāt materiālu par iespējami zemu cenu, lai padarītu to pieejamu maksimāli lielai skolotāju auditorijai Latvijā. Tālākās aktivitātes Ienākumi no pārdošanas paredzēti skolotājus atbalstošu un izglītojošu pasākumu organizēšanai, kuru mērķi saskan ar materiāla un biedrības „Domāts - darīts” mērķiem. Turpināt apkopot metodiskos materiālus no skolotāju prakses Latvijā par aktuālām 21.gs laikmeta prasībām atbilstošām darba metodēm. Iespējama nākamo materiālu izveide ar papildinātu/koriģētu saturu. Ar cieņu, Ieva Kimonte Atbalsts materiālam, ziedojot biedrībai “Domāts-Darīts” (Biedrība ir reģistrēta kā sabiedriskā labuma organizācija SLO) Reģistrācijas nr. 40008138597 Banka: Swedbank Konta Nr. LV44HABA0551026644737 Norāde maksājumā: Pedagogu metodiskā materiāla izstrādei


      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA